در این پایان نامه مدل عددی SWAN برای پیش بینی مشخصه های امواج در منطقه خلیج فارس و به طور مشخص، جزیره لاوان به کار گرفته می شود. هدف این پایان نامه بررسی صحت نتایج و دقت این مدل است که با مقایسه نتایج مدل سازی با داده های اندازه گیری شده، صورت می گیرد. از آنجا که مدل سوان SWAN (Simulating Waves Nearshore) برای آبهای کم عمق و نیمه عمیق ساحلی توسعه داده شده است، برای پیش بینی مشخصات امواج در منطقه لاوان به کار گرفته شده است. در ورودی مدل از اطلاعات باد مرکز اروپایی پیش بینی میان مدت هوا ECMWF در سال 2009 و 2010 استفاده شده است. اطلاعات مربوط به عمق سنجی (Bathymetry) از سایت NOAA استخراج شده است. مدل ابتدا در محدوده خلیج فارس اجرا شده سپس از شرایط مرزی به دست آمده برای اجرای مدل محلی در منطقه ی لاوان استفاده شده است. واسنجی مدل با استفاده از اطلاعات بویه لاوان شامل ارتفاع موج شاخص (Hs) و دوره تناوب موج (Tp) انجام شد. پس از اجرای مدل و رسم نمودارها، میزان خطاها محاسبه شد. نتایج نشان دهنده ی تطابق مناسب مدل با داده های بویه است که امکان مدل سازی امواج در منطقه لاوان با مدل SWAN را تایید می کند. مدل SWAN قله ها را دست پایین محاسبه می کند، بنابراین با اعمال یک ضریب اصلاحی، از این مدل می توان با دقت قابل قبولی برای پیش بینی مشخصات امواج ناشی از باد استفاده نمود.
کد نوشتار : 369761