با توجه به گستردگی کاربردهای مسئله بیشینه‌سازی پوشش پی_هاب در زمینه‌های طراحی سیستم‌های زنجیره تامین، سیستم‌های پستی، سیستم‌های حمل و نقل و گردشگری و ...، بروز حوادثی از قبیل بلایای طبیعی، حوادث تروریستی و ... باعث تحمیل هزینه‌های کلانی به سیستم می‌گردد. در این مطالعه هر هاب و مسیر ارتباطی بین گره‌ها دارای احتمال از دسترس خارج شدن می‌باشند که به منظور افزایش جریان پوشش داده شده، رویکرد انتخاب هاب‌های پشتیبان با استراتژی‌های پشتیبان‌گیری یگانه و چندگانه مد نظر قرار گرفته است. تخصیص تمام جریان عبوری از هاب از دسترس خارج شده به هاب(های) پشتیبان، امکان افزایش تراکم جریان در برخی هاب‌ها و کاهش سطح کارایی آن هاب(ها) و در نتیجه کاهش رضایت مشتریان از سطح خدمات را به دنبال دارد که به منظور مقابله با این مشکل، تابع هدف دوم به صورت ایجاد توازن در جریان عبوری از هاب‌ها در کنار افزایش جریان پوشش داده شده در نظر گرفته شد. پس از مدل‌سازی هر یک از استراتژی‌ها، مدل خطی‌سازی شده آن‌ها ارائه گردید. پس از بررسی سختی مدل‌های ارائه شده برای مسائل مذکور و اثبات NP-Complete بودن آن‌ها، دو روش بهینه‌سازی چندهدفه به منظور حل آن‌ها ارائه گردید و به بررسی سازوکار آن‌ها پرداخته شد. به منظور بررسی اعتبار الگوریتم‌های پیشنهادی، نمودهایی از مسئله شامل ده تا هشتاد و یک گره از مجموعه داده‌های CAB، IAD و TR حل شده و عملکرد الگوریتم‌ها مورد مقایسه قرار گرفت. همچنین در نهایت به منظور بررسی تاثیرات تغییرات برخی پارامترهای مهم، چندین تحلیل حساسیت نیز انجام پذیرفت و نتایج انتخاب هر یک از استراتژی‌های بیان شده مورد بررسی قرار گرفت.
کد نوشتار : 371159