تعاملات موجود در کلاس از مهمترین ابزار اماده سازی دانشجویان در حال تحصیل رشته ی زبان انگلیسی جهت استفاده از زبان دوم برای اهداف ارتباطی است. یک ژانر عمده و غالب از تعامل در تمامی گفتمان های کلاسی و محیط های اموزشی الگوی شروع/ جواب/ بازخورد یا به عبارتی آی آر اف (IRF) است. آی آر اف توالی سه گانه ای است که در ان نوبت اول شروع تعامل از طرف استاد ، نوبت دوم جواب از طرف دانشجو و نوبت سوم نیز بازخورد از طرف استاد است.هدف از انجام این پژوهش بررسی میزان تعاملات کلاسی یا به عبارتی میزان استفاده از مدل آی آر اف توسط اساتید گروه انگلیسی و رابطه ی سابقه ی تدریس اساتید و جنسیت انها با استفاده از الگوی آی آر اف است. به این منظور تعداد مختلفی از کلاس های درسی زبان انگلیسی از 7 استاد دانشگاه کاشان در سال 2011 ضبط شدند. در تمامی این کلاسها گروهی یکسان از دانشجویان دوره ی لیسانس که تعداد انها 25 نفر بود شرکت داشتند و دروسی مقدماتی از جمله: آموزش زبان،تست زبان،روش تحقیق،ترجمه و ادبیات انگلیسی را اموختند. در حدود 390 دقیقه از تعاملات کلاسی ضبط شده با استفاده از مدل سینکلر و کلت هارد ( Sinclair and Coulthard ) رونویسی و کدگذاری شدند. تجزیه و تحلیل انواع تعاملات و فراوانی انها رابطه ی جنسیت اساتید با استفاده از مدل آی آر اف را نقض و رابطه ی تجربه ی تدریس اساتید با استفاده از مدل آی آر اف را اثبات نمود
نمایه ها:
تعامل | 
کد نوشتار : 373317