چکیده هدف اصلی این پژوهش بررسی و مقایسه تأثیر اجرای آزمایشگاه به صورت مجازی و واقعی بر یادگیری و یادداری در درس علوم تجربی پایه نهم دوره اول متوسطه می باشد. جامعه آماری پژوهش 1624 دانش آموزان پسر پایه نهم مقطع متوسطه اول شهر یاسوج که در نیمسال اول سال تحصیلی 95-1394 مشغول به تحصیل بوده اند، می باشد. نمونه مورد نظر از طریق نمونه گیری در دسترس انتخاب و شامل 60 نفر که در قالب دو کلاس مورد بررسی قرار گرفتند. طرح پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی با پیش آزمون - پس آزمون و پیگیری دوگروهی می باشد. ابزارهای گردآوری اطلاعات عبارتند از پیش آزمون، آزمون یادگیری و آزمون یادداری که محقق ساخته بوده و در سه نوبت و زمان های مشخص برگزار گردید. روایی محتوای آزمون مورد تایید 5 متخصص حیطه علوم تجربی قرار گرفت. هم چنین ضریب پایایی با روش آلفای کرونباخ برابر 84/0 به دست آمد. به منظور بررسی و تعیین وجود یا عدم وجود تفاوت معنی دار میان گروه ها از نظر میزان یادگیری و یادداری با توجه به اینکه سه اندازه گیری مکرر (پیش آزمون، پس آزمون و آزمون یادداری) داشتیم از روش تحلیل واریانس با اندازه گیری های مکرر استفاده کردیم. هم چنین به منظور کنترل تفاوت های اولیه بین دو گروه در مقایسه میزان یادگیری و یادداری از تحلیل کوواریانس نیز استفاده شده است. نتایج تحلیل پژوهش حاضر نشان می دهد که آزمایشگاه مجازی و واقعی بر میزان یادگیری و یادداری دانش آموزان پسر پایه نهم متوسطه اول در درس "علوم تجربی" تأثیر دارد و فرضیه اصلی پژوهش با 95 درصد اطمینان تایید می گردد. اما بین میزان یادگیری و یادداری دانش آموزان پسر در درس "علوم تجربی" پایه نهم متوسطه اول در آزمایشگاه مجازی و واقعی تفاوت معنی داری مشاهده نگردید.