در زمینه شناخت علمی ساختار اخبار سیمای جمهوری اسلامی ایران، سوالهای زیادی وجود دارند که دریافت پاسخ دقیق آنها، فهم شکل و محتوای اخبار این رسانه را میسر می‌سازد و می‌تواند مقدمه و مبنائی برای برنامه‌ریزی الگوی مناسب اطلاع‌رسانی در شرایط خاص کنونی باشد. سوال اساسی و بسیار مهم تحقیق بررسی ساختار اخبار سیمای جمهوری اسلامی ایران این است که شبکه‌های تلویزیونی ایران چه و چگونه می‌گویند؟ این سوال خود به دهها سئوال کوچکتر در همین زمینه قابل تفکیک است که بخشی از این سئوالات در اواخر فصل سوم مورد اشاره قرار گرفته و در فصل بررسی یافته‌ها نیز تشریح شده است . اما به طور کلی، می‌توان در یک تقسیم‌بندی، سئوالهای تحقیق را به پنج بخش تقسیم کرد: -1 اخبار شبکهء اول سیما در سالهای 1373 و 1374 چه ویژگیها و چه وجه تشابه یا تمایزی نسبت به هم داشته‌اند؟ -2 اخبار شبکهء دوم سیما در سالهای 1373 و 1374 چگونه بوده است ؟ -3 اخبار شبکه‌های اول و دوم سیما در سال 1373 چه تفاوت و تشابهی با هم داشته‌اند؟ -4 اخبار شبکه‌های اول و دوم سیما در سال 1374 چه تفاوت و تشابهی با هم داشته‌اند؟ -5 اخبار داخلی و خارجی شبکه‌های اول و دوم سیما در تلویزیون جمهوری اسلام ایران چگونه می‌باشند؟ اهداف تحقیق برمبنای سئوالهای این تحقیق شکل گرفته است و تلاش براین است تا با خدمت اهداف شوم خود قرار دهند. با توجه به همه آنچه گفته شد، شناسایی محتوای خبرهای تلویزیون به عنوان قدرتمندترین رسانه ارتباطی می‌تواند به آگاهی دست‌اندرکاران این رسانه از نکات ضعف و قوتشان بینجامد و مبنایی برای برنامه‌ریزی درست در این خصوص باشد. بدیهی است چنانچه این شناخت و آگاهی حاصل نشود، امکان بهره‌گیری موثر و مفید از قابلیتهای اخبار این رسانه قدرتمند، سازماندهی و هدایت افکار عمومی در جهت منافع ملی، ارتقای بینش سیاسی، اجتماعی و فرهنگی مردم برای مقابله با سلطه خبری رسانه‌های امپریالیستی و تزریق امید، پویایی و شادابی برای مشارکت فعال در سازندگی کشور و غیره، ممکن نخواهد بود. همان طوری که پیش از این نیز اشاره شد، دست‌اندرکاران اخبار سیمای جمهوری اسلامی ایران به منظور آگاهی از نقاط قوت و ضعف خبررسانی و برنامه‌ریزی صحیح برای استفاده مفید و موثرتر از این رسانه مهم، در نخستین مرحله، نیاز به شناخت دقیق و علمی از "ساختار اخبار سیمای جمهوری اسلامی ایران" دارند. برای تامین این نیاز، موضوع مذکور، برای بررسی انتخاب شد. در این تحقیق "ساختار اخبار"، شامل شکل و قالب ارائهء خبر و محتوای آن می‌شود. در شکل خبرها، همان طوری که در فصل سوم به صورت مفصل تشریح خواهد شد، فیلمهای خبری، میزان استفاده گویندگان از "اتوکیو"، نحوهء قرائت خبرها، جنس و تعداد گویندگان و غیره بررسی می‌شوند، اما در محتوای اخبار، موضوع خبرها، منطقهء اخبار، ارزشها و عناصر خبری و برجستگی آنها در لید و خلاصه خبر، منبع خبرهای مکتوب ، امیددهی اخبار و غیره مورد مطالعه قرار می‌گیرند.
کد نوشتار : 21044