امضاء دستنویس یک روش تشخیص هویت با استفاده از بیومتریک می باشد .در این مسئله باید سه مرحله اصلی انجام شود:1-پیش پردازش 2–استخراج ویژگی3-دسته بندی می باشد که پیش پردازش امضا ها را برای استخراج ویژگی آماده می کند و استخراج ویژگی مهمترین بخش می باشد که ویژگی های متمایز را استخراج می کند و این ویژگی های استخراج شده به فاز دسته بندی داده می شود