امروزه جهانی شدن علاوه بر بوجود آوردن یک اقتصاد جهانی و یک سیاست جهانی ،یک فرهنگ جهانی را نیز شکل می دهد ،فرهنگی که با توجه به برتری علمی،تکنولوژیکی و رسانه ای غرب،فرهنگی غربی خواهد بود.از آنجا که یکی از عوامل موثر بر این فرایند رو به رشد و فراگیر،رسانه ها به طور عام و شبکه های اجتماعی مجازی به طور خاص هستند توجه به این شبکه ها به دلیل نقش آنها در شکل گیری گرایش افراد نسبت به فرهنگ جهانی-غربی مهم به نظر می رسد.از این رو پژوهش حاضر رابطه بین شبکه های اجتماعی مجازی و گرایش جوانان به فرهنگ جهانی-غربی را مورد مطالعه قرار داده است.پژوهش حاضر پیمایشی است و با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی و بهره گیری از پرسشنامه ی محقق ساخته و با تکیه بر نظریه کاشت گربنر ،نظریه مک لوهان و مدل مفهومی پیتر برگر از فرهنگ جهانی- غربی صورت گرفته است.جامعه ی آماری پژوهش حاضر شامل کاربران جوان شبکه های اجتماعی مجازی شهر قائمشهر در استان مازندران بوده است.حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 380 نفر برآورد شده است.نتایج توصیفی نشان داد جوانانی که در شبکه های اجتماعی مجازی عضویت دارند دارای گرایش متوسط به بالا نسبت به فرهنگ جهانی- غربی می باشند.همچنین نتایج پژوهش حاکی از آن است که بین مدت زمان عضویت جوانان در شبکه های اجتماعی مجازی ،میزان استفاده جوانان از انواع مختلف شبکه های اجتماعی مجازی و گرایش آنان به فرهنگ جهانی- غربی رابطه معنا دار مثبت وجود دارد یعنی هر چه مدت زمان عضویت و میزان استفاده جوانان از انواع مختلف شبکه های اجتماعی مجازی افزایش پیدا کند ،میزان گرایش آنان به فرهنگ جهانی-غربی افزایش می یابد.