آنچه در این پایان‌نامه مورد بحث و بررسی قرار گرفته، حقوق متقابل والدین و فرزندان از دیدگاه فقه اسلامی می‌باشد. ابتدا کلیات موضوع همانند مفهوم حق، تکلیف و رابطه بین آنها و مبانی اولیه حقوق اسلامی و آنچه موجب حق است بیان شده است . در ادامه آنچه که موجب می‌شود تا کنکاش در موضوع حقوق متقابل والدین و فرزندان دارای جایگاه ویژه‌ای در مسائل حقوقی اسلامی باشد ذکر گردیده است . و بالاخره قسمت عمده پایان‌نامه به بحث پیرامون تکلیف و وظایف والدین نسبت به فرزندان از دوران جنینی در شکم مادر تا مرحله تولد - کودکی - نوجوانی و جوانی و بزرگسالی می‌پردازد و از طرف دیگر وظایف فرزندان را نسبت به پدر و مادر که حول محور احترام، تکریم و احسان مادری و معنوی است ، بیان می‌کند. در این پایان‌نامه برغم بزرگانی که در این زمینه متحمل زحمت شده‌اند و مباحث آنها براساس اخلاقیات می‌باشد سعی شده وظایف والدین نسبت به فرزندان و فرزندان نسبت به والدین براساس احکام شرعیه فرعیه از منابع فقه اسلامی، قرآن و سنت ارائه گردد.
نمایه ها:
حقوق | 
پسر | 
دختر | 
تکلیف | 
کد نوشتار : 25287