حفظ ارتباطات سیمای طبیعی سرزمین برای بسیاری از فرآیندهای زیست‌محیطی، از جمله: تعادل و پایداری بوم‌سازگان‌ها، پراکنش حیات وحش، تداوم جریان ژن بین فراجمعیت‌ها، احیای جمعیت‌های حیات‌وحش و افزایش شانس بقاء موجودات زنده ضروری است. مطالعه حاضر با هدف تعیین زیستگاه‌های ارتباطی بالقوه گونه کل و بز وحشی (Capra aegagrus aegagrus) در حد فاصل مناطق حفاظت شده کوسالان - شاهو و بدر و پریشان در استان کردستان به اجرا در آمد. حفظ و بازگرداندن ارتباط بخش‌های مختلف سیمای طبیعی سرزمین نیازمند مدل‌های ارتباطی و شاخص‌هایی است که قابل اعتماد و کارآمد باشند. از جمله این مدل‌ها، مدلی ارتباطی است که بر مبنای تئوری مدار الکتریکی بوده و برای پیش‌بینی الگوی حرکت حیات‌وحش در سیمای سرزمین، شناسایی لکه‌های زیستگاهی مهم و کریدورها با هدف برنامه‌ریزی برای حفاظت از گونه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این مطالعه ابتدا مطلوبیت زیستگاه گونه کل و بز وحشی در دو زیستگاه منطقه حفاظت شده کوسالان - شاهو و منطقه حفاظت شده بدر و پریشان در استان کردستان با در نظر گرفتن متغیر‌های زیستگاهی موثر بر حضور گونه شامل: ارتفاع، شیب، جهت و شاخص پوشش گیاهی (NDVI)، فاصله از جاده‌‌ها، فاصله از روستاها، چشمه‌ها و رودخانه‌ها با روش تحلیل عاملی آشیان بوم‌شناختی و نرم‌افزار بایومپر تعیین شد. سپس در ادامه‌ی این پژوهش از تئوری مدارهای الکتریکی و تحلیل کم‌هزینه‌ترین مسیر برای بررسی ارتباطات زیستگاهی گونه کل و بز وحشی بین دو زیستگاه مذکور استفاده شد. بر اساس نتایج به دست آمده در این مطالعه با توجه به فاصله زیاد دو زیستگاه مذکور، توسعه شبکه جاده‌ای در بین دو منطقه، باغات و مزارع، توسعه و الگوی پراکنش روستا‌ها در حال حاضر امکان ایجاد زیستگاه کریدور علی‌رغم آن چه که مدل ما نشان می‌دهد دور از دسترس است.
نمایه ها: