موضوع تحقیق بررسی کیفیت برنامه‌ریزی درسی دوره متوسطه نظری با توجه به دیدگاه متخصصان برنامه‌ریزی درسی و مولفان کتب درسی و دبیران دروس (فیزیک ، شیمی، عربی، زبان) می‌باشد که در آن سعی شده است این مسایل و مشکلات مورد بررسی و پژوهش قرار گیرد. سوالهای ویژه این تحقیق عبارتند از: -1 آیا برای برنامه‌ریزی درسی و تالیف کتب درسی دوره متوسطه نظری از افراد متخصص و آگاه به اندازه کافی استفاده می‌شود؟ -2 آیا برنامه درسی و محتوای کتب درسی دوره متوسطه نظری با علایق و نیازهای دانش‌آموزان و نیازهای جامعه همخوانی دارد؟ -3 آیا به هنگام برنامه‌ریزی درسی و تالیف کتب درسی دوره متوسطه نظری ضوابط مربوط به تالیف کتب درسی به خوبی رعایت می‌شود؟ -4 آیا بین تالیف کتب درسی دوره متوسطه نظری و دیگر مولفه‌های برنامه‌ریزی درسی نظیر آموزش ضمن خدمت ، روشهای تدریس و روشهای ارزشیابی هماهنگی و همخوانی وجود دارد؟ در این تحقیق با توجه به ماهیت موضوع و اهداف تحقیق از روش تحقیق زمینه‌ای استفاده شده است . جامعه آماری در این تحقیق تمامی مسولان برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش مشغول به کار هستند و تمامی دبیران (فیزیک ، شیمی، عربی و زبان) سال سوم دبیرستانهای پسرانه گرگان می‌باشند و نمونه آماری این تحقیق برابر با جامعه آماری است که تعداد آنها 32 برنامه‌ریز و مولف کتب درسی و 103 دبیر می‌باشد. اطلاعات مورد نیاز در جهت اجرای تحقیق از سه طریق تهیه شده است . -1 پرسشنامه، -2 اطلاعات کتابخانه‌ای، -3 پژوهشها و تحقیقات انجام شده در این زمینه. در این تحقیق از دو پرسشنامه که دارای سوالات متفاوت می‌باشد استفاده شده است پرسشنامه مربوط به دبیران که دارای 15 سوال و پرسشنامه مربوط به متخصصان درسی که شامل 12 سوال می‌باشد برای تجزیه و تحلیل آماری سوالهای پرسشنامه از آمار توصیفی (فراوانی، درصد، نمودار) استفاده شده است . یافته‌های تحقیق: -1 برای برنامه‌ریزی درسی و تالیف کتب درسی دوره متوسط نظری از افراد متخصص و آگاه در همه زمینه‌ها (روان‌شناسی، متخصصان برنامه‌ریزی درسی، متخصصان بازار کار و...) به خوبی استفاده نمی‌شود. -2 محتوای کتب درسی دوره متوسطه نظری آنگونه که باید با علایق یادگیرنده‌گان و نیازهای آنها و همچنین با نیازهای جامعه هماهنگی و همخوانی ندارد. -3 به هنگام تالیف کتب درسی دوره نظری ضوابط و استانداردهای تالیف کتب درسی (نظیر، سازماندهی عمودی و افقی، فعال بودن یادگیرنده، هماهنگی حجم با زمان تدریس) به خوبی رعایت نمی‌گردد. -4 بین تالیف کتب درسی دوره نظری و مولفه‌های دیگر برنامه‌ریزی نظیر آموزش ضمن خدمت ، ارائه روش تدریس مناسب ، ارائه روش ارزشیابی جدید و متناسب با محتوا هماهنگی وجود ندارد.
کد نوشتار : 16123