سرمایههای تحولی در برگیرنده ارتباط‌ها، فرصتها، ارزشها و مهارت‌هایی است که احتمال موفقیت نوجوانان را در مدرسه افزایش می‌دهد، موجب کاهش رفتارهای مخاطره‌آمیز در محیط می‌شود، و نقش حفاظتی و حمایتی برای سلامت روان‌شناختی آنان ایفا می‌کند. هدف پژوهش حاضر بررسی نقش واسطه‌ای سرمایه روان‌شناختی در رابطه بین سرمایه‌های تحولی و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان بود. این پژوهش به روش همبستگی و با استفاده از روش معادلات ساختاری انجام گردید. به این منظور 784 نفر از دانش‌آموزان پایه دوم و سوم دبیرستان‌های دولتی شهر بوشهر و شهر همدان (421 پسر و 363 پسر) به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب شدند و به مقیاس سرمایه‌های تحولی بنسون (1998) و مقیاس سرمایه روان‌شناختی لوتانز (2007) پاسخ دادند. برای تحلیل داده‌ها از روش همبستگی و تحلیل مسیر با استفاده از معادلات ساختاری استفاده گردید. نتایج تحلیل داده ‌ها نشان داد در مدل اصلاح شده، مسیر سرمایه روان‌شناختی و سرمایه‌های تحولی معنی‌داری بود و همچنین مسیر سرمایه روان‌شناختی و پیشرفت تحصیلی نیز معنی‌دار بود. نتایج مدل معادلات ساختاری حکایت از برازندگی مدل مفروض تحقیق داشت. با توجه به یافته‌ها می‌توان گفت که سرمایه روان-شناختی نقش واسطه‌ای در رابطه بین سرمایه‌های تحولی و پیشرفت تحصیلی دارد. بر این اساس با در نظر گرفتن متغیرهایی چون نقش سرمایه‌های تحولی و افزایش سرمایه روان‌شناختی می‌توان میزان پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان را ارتقاء داد.
نمایه ها: