مسئله اصلی تحقیق حاضر تعیین جایگاه عناصر عملکردی شرکت نفت فلات قاره و تعیین استراتژی‌های مناسب جهت بهبود عملکرد این شرکت می‌باشد. شرکت نفت فلات قاره در زمره یکی از بزرگترین شرکت‌های تولیدکننده نفت دریایی جهان قرار دارد. این شرکت بخش قابل توجهی از تولید نفت کشور در طول بیش از 1200 کیلومتر از گستره آب‌های نیلگون خلیج فارس را با پیشینه نیم قرن تجربه بر عهده دارد. حوزه اصلی فعالیت شرکت نفت فلات قاره ایران منطقه خلیج فارس است که 5 کشور تولیدکننده عمده نفت جهان در حاشیه آن قرار دارند. بر همین اساس خلیج فارس به قطب انرژی جهان معروف شده است و فعالیت‌های اکتشاف و تولید نفت و گاز در آن از اهمیتی چشم‌گیر برخوردار است. بر این اساس ضرورت بررسی عوامل موثر بر عملکرد شرکت نفت فلات قاره و ارائه راه‌کارهایی جهت بهبود عملکرد این شرکت نسبت به وضعیت موجود آن، واضح و مبرهن به نظر می‌رسد. پژوهش انجام گرفته از نظر هـدف کاربردی و از نظر ماهیـت و روش، پژوهشـی توصـیفی شـمرده مـی‌شـود. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی مدیران و کارشناسان ارشد فعال در شرکت نفت فلات قاره ایران می‌باشند. نمونه‌گیری در تحقیق حاضر بر اساس روش نمونه‌گیری تصادفی خواهد بود. برای تعیین حجم نمونه تحت بررسی پس از اجرای مرحله پیش آزمون از فرمول کوکران استفاده خواهیم نمود. بر اساس مبانی نظری و تجربی شاخصهای عملکردی شرکت نفت فلات قاره شناسایی گردیدند. در ادامه به بررسی پایایی دادههای پرسشنامه‌ای پرداختیم و در نهایت بر اساس ماتریس ارزیابی عملکرد اقدام به اولویت‌بندی و تعیین وضعیت هر یک از شاخص‌های تحقیق نمودیم. بر اساس نتایج تحقیق شاخص رهبری و منابع و شرکا در بهترین وضعیت و شاخص فرآیندها در بدترین وضعیت ممکنه قرار دارند. کلمات کلیدی: تحلیل اهمیت- عملکرد؛ شرکت نفت فلات قاره ایران؛