برابر گزارش سال 2015 سازمان بهداشت جهانی ،ایران طی سال های 1385 تا 1392 با 48 درصد سزارین ،چهارمین کشور دنیا به لحاظ نرخ بالای سزارین می باشد.مطالعات و پژوهش های متعدد داخلی و خارجی نیز از عوارض و خطرات بالای سزارین بر سلامت مادران حکایت دارد .از طرف دیگر تغییر سیاست های جمعیتی کشور به افزایش موالید، لزوم کنترل و مهار آمار سزارین را بر همگان آشکار نموده است. لذا وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در برنامه تحول نظام سلامت که شامل تغییرات عمده و بنیادین در سیستم بهداشت و درمان کشور می باشد . یکی از دستورالعمل ها را به این مهم اختصاص داده است.در دستورالعمل" ترویج زایمان طبیعی "تمام بیمارستان های دولتی و غیر دولتی و پزشکان شاغل در آنها ملزم به کاهش آمار سزارین خود طبق این دستورالعمل شده اند . زایمان طبیعی در بیمارستان های دولتی رایگان گردید و تسهیلاتی نیز جهت توسعه و بهسازی زایشگاه های دولتی اختصاص یافت . با توجه به این که بیمارستان های غیر دولتی نیز سهم عمده ای در تامین سلامت جامعه دارند آیا بدون آنکه مانند مراکز دولتی تسهیلاتی بگیرند، توانسته اند در کاهش سزارین موفق باشند . آمار سزارین دو سال پس از شروع طرح تحول نظام سلامت در بیمارستان های دولتی و غیر دولتی شهر شیراز و شهرستان های تابعه دانشگاه علوم پزشکی فارس چه تغییری کرده است . روش مطالعه: این مطالعه یک مطالعه توصیفی و مقطعی است که آمار زایمان و سزارین بیمارستان های تابعه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی فارس را از ابتدای سال 1392 که قبل از شروع طرح تحول سلامت می باشد تا پایان سال 1394 را بررسی و مقایسه نموده است . یافته ها: در پایان سال 1394 آمار سزارین در بیمارستان های تابعه دانشگاه علوم پزشکی فارس ، نسبت به آمارسزارین در ابتدای طرح تحول سلامت به میزان 6/9 درصد کاهش یافته است. بیشترین کاهش مربوط به بیمارستان های دولتی شهرستان های فارس با 3/14 درصد کاهش می باشد. سپس بیمارستان های غیر دولتی شیرازمی باشند که توانسته اند به میزان 9/9 درصد آمار سزارین خود را کاهش دهند ولی در این سال بیمارستان های دولتی شیراز نتوانسته اند آمار سزارین خود را کاهش دهند و حتی آمار سزارین در این بیمارستان ها به میزان 4/1 درصد از آمار سزارین آنها درسال 1392 نیز بیشتر شده است . نتیجه گیری: از شروع طرح تحول سلامت تا پایان سال 1394 میزان موفقیت بیمارستان های غیر دولتی شهر شیراز در کاهش آمار سزارین از بیمارستان های دولتی شیراز بیشتر می باشد .