سرمایه‌گذاری در بخش آموزش نیروی انسانی متخصص و کارآمد در جوامع مختلف در جهت نیل به استقلال در تمامی زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، و نظامی و... از اهمیت ویژه‌ای برخوردار باشد و از دیدگاه اقتصادی سرمایه‌گذاری در بخشهایی، در اولویت قرار می‌گیرد که نرخ بازدهی آن نسبت به سایر بخشها بیشتر باشد و زمانی نرخ بازدهی افزایش می‌یابد که سرمایه‌گذاری به صورت بهینه انجام گیرد و یکی از عواملی که موجب کاهش بازدهی سرمایه‌گذاری در دانشگاهها یعنی این مراکز تامین نیروی انسانی متخصص جهت بخشهای مختلف کشور می‌شود مسئله تاخیر در تامین و ارائه بموقع نیروی انسانی در اثر عدم فارغ‌التحصیلی دانشجویان در سقف معقول و مجاز تحصیلی می‌باشد و ضرورت دارد که عوامل موثر در عدم فارغ‌التحصیلی بموقع دانشجویان شناخته شود و در جهت کاهش آن عوامل برنامه‌ریزیهای دقیقی انجام گیرد. در این پژوهش سعی گردیده است که علل و عوامل موثر و همچنین دلایل تاثیر آن عوامل بر عدم فارغ‌التحصیلی بموقع دانشجویان در گروههای مختلف آموزشی در دانشگاه تهران بررسی و شناخته شوند تا هر چند خدمتی اندک برای کاهش این عوامل و به خاطر به هدر نرفتن سرمایه‌های عظیمی که در جهت تامین نیروی انسانی جوان صرف می‌گردد باشد.
کد نوشتار : 17319