این رساله در سه فصل و هر فصل در سه گفتار، تنظیم شده است . بحث‌های مقدماتی در گفتارهای اولیه گنجانده شده است تا ذهن خواننده برای ورود به مباحث اصلی تقویت و آماده گردد. همچنین، تعدادی از مباحث اصلی که مبنای دیگر مباحث قرار می‌گیرد در ابتدا آورده شده است ، به عنوان مثال، دکترین‌های حقوقی پیرامون تعهدات فاقد ضمانت اجرا، یک بحث کلیدی است که بین تعریف و اقسام تعهدات فاقد ضمانت اجراء فاصله انداخته است . علت این امر آن است که تقریبا پاسخ به هر پرسشی منوط بر این است که تفسیر مادهء 266 قانون مدنی موسع یا مضیق باشد و اقسام این تعهدات نیز بر همین اساس تعیین می‌گردد. رعایت اموری از این قبیل باعث شده است که تعادل حجم فصلها اندکی بر هم بخورد، بالاخص که تعمدی نیز در اختصار بخش کلیات به چشم می‌خورد علت آن این است که عمدتا، کارشناسان و کارشناسان ارشد هر رشته با رساله‌ها سروکار دارند و فرض بر این است که، مقدمات و کلیات بر آنها پوشیده نیست . مبحث سوم از فصل اول را به یک بحث اختصاری در مورد تکالیف اخلاقی و تعهدات حقوقی و تاثیر متقابل اخلاق و حقوق و ارزیابی این تاثیر اختصاص داده‌ام، زیرا مطابق یک نظریه، تعهدات فاقد ضمانت اجراء، چیزی جز اخلاقیات مشدد و موکد نیستند. در مبحث مربوط به اقسام تعهدات فاقد ضمانت اجراء، لازم دیده شد از مصادیقی که بنابر نظر شورای نگهبان غیرشرعی تشخیص داده شده است ، تحلیلی فقهی - حقوقی به عمل آید و صحت این نظریات ارزیابی گردد که این امر، خروج نسبی از مطالب اصلی را توجیه می‌کند. علت لزوم گریز از محور اصلی بحث در موارد فوق، صرفا بازگرداندن دو مصداق متروک از تعهدات فاقد ضمانت اجراء به دایره این تعهدات نبوده، بلکه هدف ارائه طریقی مستدل به دستگاه قانونگذاری و مجریان آن در تصمیم‌گیری‌های آتی است . از فصل دوم ورود به ماهیت موضوع آغاز می‌گردد و فصل مزبور، عمدتا به اوصاف و نظرات پیرامون تعهدات فاقد ضمانت اجراء می‌پردازد. علت تقدیم دکترین‌های حقوقی بر سایر مطالب اصلی آن است که علم به نظریات دوگانه موسع و مضیق و گرایش به هر یک از آنها، باعث می‌شود که پاسخ پرسشهای آتی با توجه به هر یک از دیدگاههای دوگانهء فوق، متفاوت گردد، مضافا اینکه برشمردن اقسام تعهدات فاقد ضمانت اجراء ارتباط تام با دانستن دکترین‌های حقوقی دارد. لذا در مبحث دوم از فصل سوم، اقسام تعهدات فاقد ضمانت اجراء براساس دو نظریه مذکور، تقسیم‌بندی شده است و نهایتا در فصل چهارم از شرایط اجرائی ماده 266 قانون مدنی و آثار و احکام تعهدات فاقد ضمانت اجراء سخن به میان آمده است . ممکن است تصور شود که بحث از شرایط اجرائی ماده 266 مزبور، باید جزء بحث‌های مقدماتی قرار گیرد، لیکن ذکر عناوین مقدم بر آن از نظر ورود به ماهیت موضوع ضروری‌تر به نظر رسید و بر این اساس خواننده، پس از احاطه کامل بر موضوع، می تواند شرایط اجرائی اعمال ماده 266 قانون مدنی را دریابد. و نهایتا در مباحث دوم و سوم این فصل آثار حقوقی و احکام مترتب بر تعهدات فاقد ضمانت اجراء به طور مستند و مستدل بیان گردیده است . محور بحث رساله، حقوق ایران می‌باشد، بنابراین، بسیاری از مسائل با توجه به قوانین و اصول مسلم حقوقی ایران پاسخ گفته شده است ، ضمن اینکه جنبه‌های تطبیقی نیز در همه حال مورد عنایت قرار گرفته است . با توجه به اینکه نص قانونی در تعهدات فاقد ضمانت اجراء منحصر به مادهء 266 قانون مدنی می‌باشد لذا اکثر مسائل پیرامون تعهدات فاقد ضمانت اجراء مبتنی بر نظریات حقوقی است که امید است ، راه‌حل‌های ارائه شده در مرحله عمل نیز به منصه ظهور برسد.
نمایه ها:
تعهد | 
کد نوشتار : 15312