امروزه به دلیل جهانی شدن بازار های کسب وکار، مدیریت زنجیره تامین اهمیت بیشتری پیدا کرده است. در چنین شرایطی استفاده از قابلیت های مدیریت کیفیت، می تواند موجب بهبود عملکرد زنجیره تامین شود. در همین راستا در سال های اخیر مفهوم مدیریت کیفیت زنجیره تامین (SCQM) به عنوان ایده جدید مدیریتی که جنبه هایی از مدیریت زنجیره تامین و مدیریت کیفیت را ترکیب کرده ظهور پیدا کرده است، ولی با این وجود مطالعات انجام شده در این زمینه محدود می باشد. لذا در این پژوهش سعی بر آن شده است تا مفهوم کیفیت درمدیریت زنجیره تامین با استفاده از سازه های شخصی خبرگان و مدیرانی که در گستره زنجیره تامین صنعت روی استان زنجان و در بطن اقدامات مدیریت کیفیت قرار دارند، واکاوی شده و مبتنی بر آن عوامل کلیدی و مولفه های اصلی SCQM معرفی گردند.