عشق به عنوان یکی از مضامین پرمایه در ادبیات تمامی ملل جهان، نمودی عینی‌تر در قرن بیستم به خود می‌گیرد؛ نمودی که بیش از تمامی انواع ادبی، بر شعر حاکم است. السا اثر لوئی آراگون و آیدا در آینه اثر احمد شاملو، که عشق در آن‌ها خودنمایی می‌کند، دو مجموعه شعر انتخابی ما برای بررسی تطبیقی هستند. در این پژوهش ما سعی کرده‌ایم نشان دهیم که تصویر عشق و به ویژه توصیف چهره معشوقه نزد آراگون و شاملو به مدد عناصر اصلی طبیعت صورت گرفته است. هر دو شاعر، تصویر معشوقه‌ی خود را با عناصر متنوع طبیعت که در نهایت وابسته به آتش، آب، خاک و هوا هستند، ترکیب می‌کنند. این فرم از خیال‌پردازی پایه‌ی پژوهش ما را تشکیل می‌دهد. بنابراین، در فصل یک، در حالیکه از زندگی احساسی دو شاعر عاشق و تاثیری که حضور معشوقه در زندگی آن‌ها داشته است صحبت کرده‌ایم، سعی نموده‌ایم به پیوند شعر و طبیعت نیز بپردازیم. سپس، در دو فصل بعدی، جلوه‌های عشق از خلال عناصر اصلی طبیعت را – ابتدا آتش و آب، سپس خاک و هوا – در دو مجموعه شعر انتخابی بررسی کرده‌ایم.
نمایه ها:
عشق | 
زن | 
طبیعت | 
شاملو |