حکومت‌ها همواره مسائل پیشِ‌روی خود را با اتخاذ خط‌مشی‌هایی حل می‌کنند که مشخص‌کننده‌ی شیوه‌ی مورد اعتماد آن نظام سیاسی در مواجهه با مسأله‌ی ادراک شده است. انتساب یک حکومت به یک مکتب فکری، در دو عنصر ساختار سیاسی و نظام تصمیم‌گیری آن متجلی خواهد شد. حکومت‌های اسلامی نیز که داعیه‌ی انتساب به مبانی دین مبین اسلام را دارند، بر همین اساس، می‌بایست ساختار سیاسی و نظام تصمیم‌گیری و خط‌مشی‌گذاری خود را منطبق بر اراده‌ی شارع مقدس سامان دهند. پژوهش حاضر، با تمرکز بر مفهوم حجیت خط‌مشی‌های حکومت، به دنبال پاسخ به این سوال است که خط‌مشی‌های حکومت باید حائز چه مولفه‌هایی باشند تا بتوان آنها را از نگاه شرع مقدس اسلام و مبانی فقه امامیه حجت دانست. برای رسیدن به این پاسخ، با استفاده از روش مطالعه‌ی کتابخانه‌ای در گردآوری اطلاعات و نیز استدلال فقهی و اجتهادی در تحلیل اطلاعات، دیدگاه‌های شهید سید محمدباقر صدر را مورد واکاوی و تدقیق قرار دادیم. حاصل این پژوهش، دستیابی به سه مولفه‌ی استناد اجتهادی به دین، انسجام درونی و کارایی برای تأمین حجیت خط‌مشی‌های دولت است.