توسعه گردشگری در مناطق مختلف راه حل کلی برای همه مسائل نیست‌،‌اما راهبرد‌های نوین پیش‌روی برنامه‌ ریزان و تصمیم‌گیران مرتبط می‌گذارد‌،‌‌که برای توسعه پایدار و پیشرفت گردشگری در مناطق می‌تواند موثر باشد. آئین‌ها نمود بیرونی باور‌ها و اعتقاداتی است که از فرهنگ جامعه نشات می‌گیرد‌،‌بیهوده نیست که یکی از بهترین راه‌های شناخت فرهنگ جوامع را در توجه به آداب و رسوم و باور‌ها و اعتقادات آن جامعه می‌دانند.باور‌هایی که در طول زمان در قالب آئین‌ها و مراسم خاص معنا پیدا می‌کند و تا آنجا پیش می‌روند که بخشی از زندگی مردمان جامعه را تشکیل می‌دهد‌.‌این آئین‌ها به حکم جاری بودن در زمان‌،-ضمن برخورداری از ارزش‌های تاریخی هر ساله حجم وسیعی از گردشگر را به خود اختصاص می‌دهند،این نوع خاص گردشگری‌گردشگری آئینی نام دارد.