پژوهش حاضر به بررسی تاثیر نقش شبکه های اجتماعی مجازی در تحقق دموکراسی دیجیتال می پردازد . هدف از انجام این پژوهش بررسی این امر می باشد که تا چه اندازه شبکه های اجتماعی مجازی زمینه و شرایط تحقق دموکراسی دیجیتال را از طریق تحقق حوزه عمومی می توانند فراهم سازند . جامعه آماری این پژوهش دانشجویان دانشگاه مازندران می باشند. که از طریق فرمول کوکران تعداد 375 نفر از کل دانشجویان دانشگاه مازندران به عنوان نمونه تحقیق انتخاب و مورد سنجش قرار گرفته اند . روش تحقیق به کار رفته در این پژوهش روش پیمایش. یافته های حاصل از تحقیق نشانگر تایید فرضیه های تحقیق می باشد و از این رو دو فرضیه اصلی تحقیق یعنی وجود رابطه بین شبکه های اجتماعی و دموکراسی دیجیتال و همچنین وجود رابطه بین دولت الکترونیک و دموکراسی دیجیتال بنا بر پژوهش تایید و پذیرفته شده اند.
نمایه ها: