بانکداری اسلامی از مهم ترین دغدغه های محققین اقتصاد اسلامی است. در این موضوع سالهاست که اندیشمندان اسلامی در حال تحقیق و بررسی هستند و دستاوردهای خوبی نیز بدست آورده اند از جمله ی آنها می تواند به قانون بانکداری اسلامی در ایران اشاره نمود این قانون گرچه در ناحیه تقنین ارزشمند بوده اما قراردادهایی که برای اجرای آن تنظیم گردیده است خالی از اشکال نمی باشد در این تحقیق با محوریت مضاربه و جعاله به بررسی این چالشها در مرحله ی اجرای آنها پرداخته است.