مهندسی ارزش به معنای واقعی کلمه روشی است که کمک می‌کند از چهارچوب ها و مدل های ذهنی بازدارنده رها شویم. بکارگیری علوم ارتباطات انسانی، تیم های پرانگیزه، کار تیمی و خلاقیت، عناصر کلیدی مهندسی ارزش هستند.سرریز سد گلورد به علت نوع ساختگاه و همینطور بودجه نیازمند بازنگری مجدد از منظر اقتصادی و فنی بدون افت کیفیت و نیز برآوردن تمام نیازهای هدف گذاری شده می باشد.
نمایه ها:
سد | 
سرریز |