؛ روایات طبی به آن دسته از روایات گفته می‌شود که به درمان بیماری و خواص دواها و اغذیه می‌پردازد. این روایات در کتبی چون کافی و بحارالانوار و وسایل الشیعه فصل مجزا و مفصلی را به خود اختصاص می‌دهد؛ این روایات کمتر در آثار فقها تنقیح و تدقیق شده‌اند و سند اغلب آنها دچار مشکل است اما در صورت صحت سند، چون خبر واحد در علوم حقیقی که طب از جمله این علوم است حجیت ندارد بنابراین این اخبار حجیت ندارد علاوه بر این که قاطبه فقها و محدثینی آنها را شخصی و مکانی‌؛ اما این به معنای مهمل بودن این روایات نیست بلکه از کلیات و اصول حاکم بر روایات طبی، مبانی و کلیات طب یونانی تایید می‌گردد؛ روایات طبی هم در مبانی و هم در روشهای درمانی و هم در شناخت خواص دواها موید طب یونانی است.
نمایه ها:
فقه | 
زمانی |