سازمان‌ها همواره به دنبال ارتقاء سطح عملکرد خود و شناسایی راه‌ها و روش‌های بهبود کیفی و کمی فرآیندهای درون و برون سازمانی خود به منظور دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده سازمانی از طریق تقویت دانش و جو نوآوری می‌باشند. به واقع در عصر سلطه دانش بر سازمان‌ها و در عرصه رقابت شدید مابین رقبا، آنچه بیش از پیش می‌تواند سازمان‌ها را در زمینه دستیابی به اهداف خود یاری رساند، توانمندی سازمان در زمینه بسیج نمودن تمام ابعاد و سرمایه‌های سازمانی سازمانی به منظور تقویت رفتارها و جو نوآوری در سازمان به منظور تطبیق با شرایط و موقعیت‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی می‌باشد. از این رو مطالعه حاضر با توجه به اهمیت تأثیر ابعاد مختلف سازمان بر خروجی‌های سازمانی ، به بررسی تاثیر ساختار و فرهنگ سازمانی بر عملکرد سازمانی با نقش میانجیگری یادگیری سازمانی و نوآوری در اداره کل امور مالیاتی و دارایی شهر ری پرداخته است. این تحقیق براساس هدف کاربردی و براساس ماهیت گردآوری داده‌ها توصیفی-پیمایشی می-باشد. جامعه آماری این پژوهش متشکل از کارکنان اداره کل امور مالیاتی و دارایی شهر ری بوده و نمونه آماری مورد استفاده متشکل از 217 تن می‌باشد. داده‌های مورد نیاز پژوهش از طریق پرسشنامه توزیع شده در میان این افراد جمع‌آوری گردیده و با استفاده از روش مدل‌یابی معادلات ساختاری و نرم افزار ای‌موس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. برمبنای اهداف مدنظر، پژوهش حاضر متشکل از هشت فرضیه می‌باشد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان دادند که از میان این فرضیه‌ها، پنج فرضیه تأیید شدند. به بیان دیگر در سازمان مذکور، ساختار سازمانی دارای تأثیرات مثبت و معنادار بر متغیرهای یادگیری سازمانی و نوآوری سازمانی بوده و فرهنگ سازمانی دارای تأثیر معنادار مشابه بر یادگیری سازمانی می‌باشد. همچنین، یادگیری سازمانی و نوآوری سازمانی به ترتیب دارای تأثیرات معنادار و مثبتی بر متغیرهای نوآوری سازمانی و عملکرد سازمانی می‌باشند. نتایج اما معناداری تأثیر ساختار سازمانی بر عملکرد سازمانی، فرهنگ سازمانی بر عملکرد سازمانی و فرهنگ سازمانی بر نوآوری سازمانی را در سازمان تحت مطالعه تأیید ننمودند. کلمات کلیدی: عملکرد سازمانی، نوآوری سازمانی، یادگیری سازمانی، فرهنگ سازمانی، ساختار سازمانی.