در دانشکده های هنرهای زیبا آنچه بعنوان مساله ای بین رشته ای درحوزه ساختارهای گفت وگوی داستانی مطرح است وارتباط با این عنصر در شیوه های بیان وموضوع قصص قرآن هم دارد فهم عمیق تر و امروزین این تکنیک ها می باشد. طبعاً پاسخهای گذشتگان وآنچه منحصر در استعاره،تشبیه ومجاز است، ذهن جامعه هدف را اقناع نمی کند.عناصر اصلی روایت داستانی و در راس آنها عنصر گفت وگو در این زمینه نقش بسیار کلیدی برعهده دارد. لذا این رساله به بررسی ساختار قصه‌های قرآن با تأکید بر عنصر گفت‌وگو می‌پردازد. هدف از این بررسی پاسخ به دو سوال کلی است. تفاوت داستان‌های عرفی و بشری با داستان‌های وحیانی قرآنی در چیست؟ ساختار قصه‌های قرآن چگونه است؟
نمایه ها: