امروزه اموال فکری نقش مهمی در تجارت جهانی دارند. کشورها در راستای رشد و تسهیل تجارت جهانی مناطق آزاد تجاری را ایجاد کردند. معافیت از عوارض گمرک و معافیت مالیاتی از مهم ترین تسهیلات این مناطق هستند. تسهیلات این مناطق موجب شد تا نظارت گمرک بر عبور و مرور کالا در این مناطق کاهش پیدا کند. از مناطق آزاد تجاری برای تکمیل فرآیند تولید، برچسب زدن محصولات، بسته بندی مجدد، مونتاژ، انبار داری و ترانزیت کالا استفاده می شود. کاهش نظارت گمرک با عث شد از این مناطق برای تغییر علامت تجاری، بسته بندی ، تکمیل فرآیند تولید و ترانزیت کالاهای ناقض حقوق مالکیت فکری استفاده شود. هم چنین جاعلین با انتقال کالا از طریق چند منطقه ی آزاد مبداء کالا را پنهان کرده و مقامات گمرکی کشور مقصد را در رابطه با مبداء کالا گمراه می کنند. به نظر می رسد برای افزایش حمایت از حقوق مالکیت فکری در این مناطق و کاهش نقض آنها تمام نهاد ها و سازمانها ی مرتبط باید اقداماتی انجام دهند. در حال حاضرکنوانسیون هایی جهت حمایت از حقوق مالکیت فکری وجود دارد که در این بین تنها کنوانسیون کیوتو مستقیما به مبحث مناطق آزاد تجاری پرداخته است. کشورها نیز باید با شفاف سازی قوانین خود ابهامات قانونی موجود در این مناطق را از بین ببرند. مقامات گمرک باید با تسریع روند گمرک و حضور موثر در این مناطق جایگاه خود را در این مناطق بازیابند و مدیران مناطق آزاد نیز باید کادری متخصص برای کنترل فعالیت شرکتها و موسسات واقع در این مناطق تربیت کنند.