بسمه تعالی دانشکده: روانشناسی و علوم اجتماعی (این چکیده به منظور چاپ در پژوهش نامه دانشگاه تهیه شده است) نام واحد دانشگاهی: تهران مرکزی کد واحد: 101 کد شناسایی پایان نامه: 10120603941001 عنوان پایان نامه: سنجش سواد برنامه ریزی درسی معلمان پایه اول دوره ابتدایی آموزش و پرورش منطقه 18 شهر تهران نام و نام خانوادگی دانشجو: بهنام ملکی شماره دانشجوئی: 920053259 رشته تحصیلی: برنامه ریزی درسی تاریخ شروع پایان نامه: 26/03/1394 تاریخ اتمام پایان نامه: 29/11/1394 استادان راهنما: دکتر محسن طالب زاده چکیده پایان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روشهای اجرا و نتایج به دست آمده) هدف این پژوهش سنجش سواد برنامه ریزی درسی معلمان پایه اول دوره ابتدایی است. سواد برنامه ریزی درسی در این تحقیق شامل مولفه های نیازسنجی آموزشی، اهداف آموزشی، روشهای تدریس، مفاهیم برنامه درسی و ارزشیابی آموزشی است. روش انجام پژوهش توصیفی است و جامعه آماری، معلمان پایه اول دوره ابتدایی آموزش و پرورش منطقه 18 شهر تهران درسال 1394است. که شامل200 نفر از معلمان پایه اول دوره ابتدایی می باشند. و نمونه آماری که به روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی ساده و بر طبق جدول مورگان انتخاب شدند 120 نفر انتخاب گردید. در این تحقیق از ابزار آزمون محقق ساخته(حاوی 30 سوال چهارگزینه ای) استفاده شده است. داده ها در دو سطح توصیفی(جداول فراوانی، درصد فراوانی، نمودار، نما وانحراف معیار) و استنباطی(آزمونTوتحلیل واریانس) و با نرم افزار spssمورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت. یافته های پژوهش نشان داد که سواد برنامه درسی افراد نمونه در زمینه روشهای گوناگون ارزشیابی، مفاهیم تخصصی برنامه درسی و ضرورت نیازسنجی آموزشی در حد پایین و در زمینه روشهای گوناگون تدریس در حد بالا و در زمینه سطوح مختلف اهداف آموزشی در حد متوسط ارزیابی شد. کلید واژه ها: سنجش سواد، برنامه ریزی درسی، معلمان پایه اول دوره ابتدایی