نیروی انسانی گرانبهاترین منبع سازمان برای شکوفاسازی استعدادها و دستیابی مستمر به عملکرد عالی محسوب می‌شود. کارفرمایان پیشرو، در مواجهه با فشارهای محیط رقابتی جدید، می‌کوشند تا حتی المقدور استعدادهای نیروی انسانی خود را به طور کامل شکوفا سازند. همچنین کریشناکمر و چریستافر در مقاله‌ای با عنوان «چرا و چگونه معنویت در سازمان» بیان می‌کنند: اگر مدیران برای درک نگرش‌های معنوی و تشویق آن در یک سازمان تلاش کنند، معنویت فکر مثبتی برای سازمان‌هاست. به دلیل اهمیت موضوع معنویت در سازمان ، در این پایان نامه به دنبال واکاوی مولفه‌های معنویت و ارزیابی آن در سازمانبودیم و در این راستا ابتدا مطالعات کتابخانه‌ای گسترده‌ای جهت شناسائی مولفه‌های معنویت در محیط‌های کاری از طریق بررسی بعضی متون دینی و روایات به ویژه کتاب نهج البلاغه و همچنین بررسی مولفه‌های معنویت در محیط کار از متون غربی و بومی کردن آن با راهنمایی های استاد محترم راهنما انجام شد که در نهایت به چهارده مولفه در سه سطح فردی، گروهی و سازمانیرسیدیم که جهت تعیین روایی به اساتید خبرگان داده شد و بر مبنای آن و با توجه به اصلاحات انجام شده، پرسشنامه اصلی (به صورت پرسشنامه بسته با طیف لیکرت) توسط محقق تهیه و مجدداً جهت تعیین روایی به اساتید خبرگان داده و اصلاحات را انجام دادیم و پرسشنامه نهائی جهت استخراج داده‌ها توسط کارشناسان دو سازمان به صورت موردی تکمیل شده که نتایج بدست آمده تنها در همین دو سازمان قابل تعمیم است. مولفه هایی که در این راستا برای معنویت تدوین گردیدند عبارتند از: اخلاص در کار، احساس معنی در کار، خدمت به مردم، آرامش روانی در کار، احساس تعهد در کار،عزت نفس، وجدان کاری، انطباق رفتارها با اعتقادات، مشورت و مشارکت با همکاران، احترام به همکاران، همکاری و کمک به همنوع، همسویی بین ارزشهای فردی و سازمانی، همسویی بین اهداف فردی و سازمانی و توجه سازمان به نیازهای سطوح عالی کارکنان.
نمایه ها: