این فهرست - کتابهائی را که از سال 1347 تا فروردین سال 1350 توسط انتشارات دانشگاه تهران چاپ شده میپوشاند. در مورد هر کتابی، نام نویسنده، نام کتاب ، سال انتشار، تعداد صفحات ، قیمت ، شماره کتاب در سری انتشارات دانشگاه تهران - و در صورتیکه در سری یکی از گنجینه‌های کتب دانشگاه چاپ شده باشد، نام گنجینه و شماره کتاب در سری گنجینه، و بالاخره شرح کوتاهی در مورد اینکه کتاب در چه زمینه‌ای است داده شده.
کد نوشتار : 30130ff