شناخت نظامهای شناخته شده اطلاع‌رسانی و بررسی سیر تحولی و تکاملی آنها و همچنین چگونگی کاربرد و کارائی آنها در هر یک از مراکز اسناد و کتابخانه‌های مربوطه در ایران.
کد نوشتار : 30143ff