. در میان قرون اسلامی قرن یازدهم هجری درخشندگی خاصی دارد. عالمان بزرگ و آثار علمی و خدمات ارزشمندی که در این دوره به عالم اسلام عرضه شد بر هیچ دانشور منصفی پوشیده نیست. محقق سبزواری از جمله دانشمندانی است که در چنین دوره ای می زیسته و آثار گران قدری را از خود به یادگار گذاشته است. یکی از مهمترین این آثار، کتاب روضه الانوار عباسی است، که اگر نگوییم مهم ترین سیاست نامه شیعی است دست کم میتوان گفت مهم ترین سیاست نامه دوره صفویه و یکی از مهمترین منابع در تاریخ اندیشه سیاسی اسلامی است. سبزواری بدون این که از ارزشهای مذهبی و دینی فاصله بگیرد شگفتی آفریده است و پس از قرنها، که تشیع و شیعیان از نزدیک شدن به سیاست دور نگه داشته می شدند، توانسته است در عالم اندیشه اصلاحگری شیعی را با واقعگرایی اصولی و منطقی یک جا جمع کند. در این پژوهش سوال اصلی آن است که محقق سبزواری در اثر مشهور خود، روضه الانوار عباسی چگونه بین امنیت و عدالت و تدبیر موازنه برقرار می کند؟ بر همین اساس و بر پایه این فرض که محقق سبزواری با نگاه واقعگرایی اصلاح- گرانه در سایه مجموعه تدبیرهایی میان عدالت و امنیّت موازنه برقرار میکند و واقعگرایی را توأم با اصلاحگری به منصه ظهور می گذارد تا نابسامانیهای عصر خود را اصلاح کند. با روش توصیفی تحلیلی به منظور دستیابی به پاسخی مناسب برای این پرسش، به تبیین، بررسی و تجزیه و تحلیل مباحث در - این زمینه پرداخته شد و در نهایت ، با توجّه به بررسی های صورت گرفته و تحلیل مباحث فرضیه تحقیق تأیید میگردد.
نمایه ها:
سیاست |