در این تحقیق به تعیین وضع علاقمندی دانشجویان سال اول دانشگاه تهران در سال تحصیلی 1343 - 1342 در رشته‌هایی که در آن تحصیل می‌کنند پرداخته شده است . و نیز موجباتی که گروههای غیر علاقه‌مند را در ادامه تحصیل فراهم کرده است اشاره شده است . برای مشخص کردن حدود دقیق هدف مورد نظر جداول نهایی تنظیم و به بررسی قوانین توزیع صفتهای مربوطه انجامیده است .
کد نوشتار : 30646ff