در این تحقیق به تعیین وضع علاقه‌مندی دانشجویان سال اول دانشگاه تهران در سال تحصیلی 43 - 42 به رشته‌هایی که در آن تحصیل می‌کنند و نیز موجباتی که گروههای غیر علاقه‌مند را وادار به ادامهء تحصیل کرده است پرداخته شده است .
کد نوشتار : 30625ff