پژوهش حاضر درصدد شناسایی عوامل پیشایندی برای بروز رفتار کارآفرینانه در دانشگاه خوارزمی و ارزیابی پسایند‌های حاصل از این رفتار است.