رضایت مشتری عامل اصلی موفقیت در بسیاری از سازمان هاست. در دانشگاه‌ها نیز ارتقاء رضایت دانشجویان از جمله اهداف اصلی دانشگاه می‌باشد. در این راستا، اساتید و مدیران آموزشی به عنوان گروه خاصی از کارکنان خط مقدم می‌توانند با برقراری تعاملات سازنده و مثبت با دانشجویان نقش مهمی در دستیابی به اهداف متنوع آموزشی و رضایت دانشجو داشته باشند. هدف این تحقیق، آگاهی از ادراک دانشجویان از عدالت اساتید و تاثیر آن بر رضایت آنها از منظر رفتار سازمانی مثبت بود. جامعه‌ی آماری این تحقیق، 75 نفر از اعضاء هیات علمی دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد تشکیل داد که بر طبق جدول مورگان تعداد 63 نفر به طور تصادفی به عنوان نمونه‌ی آماری انتخاب شدند و همچنین برای انتخاب نمونه از بین دانشجویان، تعدادی دانشجو از هر استاد به طور تصادفی انتخاب و میانگین پاسخ‌های آنها برای استاد مربوطه لحاظ گردید. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسش‌نامه با تأیید روایی به روش محتوایی و تحلیل عاملی و پایایی با محاسبه‌ی ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم افزار SPSS و روش رگرسیون خطی انجام شد. نتایج نشان داد که سرمایه ی روانشناختی اساتید بر عواطف مثبت و قابلیت حل مساله آنها تاثیر مثبت و معنادار دارد. قابلیت حل مساله اساتید بر عدالت رویه ای و عدالت توزیعی درک شده دانشجو اثر مثبت و معناداری دارد. همچنین تمامی ابعاد عدالت (تعاملی، رویه ای و توزیعی) درک شده توسط دانشجو بر رضایت دانشجو تاثیر مثبت و معناداری دارد. اما رابطه ی بین عواطف مثبت اساتید و عدالت تعاملی درک شده دانشجو معنادار نشد.