هدف از این پژوهش بررسی تاثیر فعالیت‎های منابع انسانی استراتژیک بر عملکرد نوآوری در سازمان با تاکید بر نقش ظرفیت مدیریت دانش در شرکت گلدیران می‎باشد. در مدل پیشنهاد شده در این پژوهش فعالیت‎استراتژیک منابع انسانی بعنوان متغیر مستقل معرفی شد و متغیر وابسته نیز عملکرد نوآوری عنوان شد و همچنین ظرفیت مدیریت دانش نیز بعنوان متغیر میانجی تعیین شد. روش تحقیق این پژوهش توصیفی – پیمایشی و ابزار اصلی گردآوری اطلاعات پرسشنامه می‎باشد که روایی و پایایی آن مورد آزمون و تایید قرار گرفته است. جامعه آماری این تحقیق کارکنان و مدیریان شرکت گلدیران هستند و حجم نمونه نیز 120 نفر مورد برآورد گردید. نرم افزار آماری spss, lisrel ابزار تجزیه و تحلیل داده‎ها بوده است. بر اساس نتایج به دست آمده از پژوهش مشخص گردید که روابط بین متغیرها مثبت و مستقیم بوده و وضعیت مولفه‎ها در جامعه مورد مطالعه به نسبت میانگین مناسب می‎باشد. علاوه بر آزمون روابط متغیرها بصورت خطی، نتایج تحلیل عاملی و شاخص‎های برازش مدل نشان‏دهنده قابلیت تعمیم و استفاده مدل مفهومی تحقیق در جامعه مورد مطالعه بعنوان الگو می‎باشد. بر اساس نتایج تاثیر فعالیت‎استراتژیک منابع انسانی بر ظرفیت مدیریت دانش و عملکرد نوآوری مورد تایید قرار گرفت اما نقش ظرفیت مدیریت دانش بر روی عملکرد نوآوری به لحاظ آماری تایید نشد.