شکل حرکت امواج زلزله هنگامی که به پایه سازه میرسند، متناسب با ویژگیهای ساختگاه، تغییر میکند.لذا بررسی نحوه ی تاثیر خصوصیات ساختگاه بر امواج زلزله و تاثیر آن بر عملکرد لرزه ای ساختمان از اهداف این پایان نامه است.