جهت مدیریت پوشش گیاهی در سطوح مختلف باید مرز نواحی اکولوژیکی، با هم همخوانی داشته باشند. مدیریت پوشش گیاهی به‌ویژه مدیریت مراتع و جنگل‌ها مستلزم ابهام‌زدایی در زمینه نقشه‌های نواحی رویشی کشور است. مرز اکوسیستم‌ها بر مبنای عواملی تعیین می‌شوند که کنترل کننده توزیع و گسترش اکوسیستم‌ها در مقیاس‌های مختلف باشند. اقلیم و رستنی‌ها ویژگی مشترک هستند و اقلیم اولین عامل کنترل کننده‌است. تحقیق حاضر جهت بازبینی مرز نواحی رویشی ایران و تورانی و صحرا-سندی در استان سیستان و بلوچستان اجرا شده‌است. ابتدا مرز نواحی رویشی در نقشه‌های موجود رقومی و روی‌هم-اندازی شدند. به‌دلیل وسعت منطقه مورد مطالعه از طریق نمونه‌برداری سیستماتیک گیاهان جمع‌آوری و با استفاده از فلورها شناسائی گردیدند. سپس با استفاده از روش طبقه‌بندیTWINSPAN گونه‌های شاخص معرفی شدند. جهت ترسیم مرز از کورولوژی گونه‌های شاخص استفاده شد. سپس عوامل اقلیمی موثر در تفکیک نواحی رویشی با استفاده از روش‌های آماری چند متغیره تحلیل و تعیین شدند.
نمایه ها:
مرز |