با توجه به خسارت های سازه ای به وجود آمده در زمین لرزه های نزدیک گسل اخیر که به مولفه ی قائم زمین لرزه نسبت داده می شد و همچنین بروز اکثر آسیب ها در ستون ها که باعث تخریب پیشرونده می‌شد، اخیراً علاقه مندی برای بررسی اثر مولفه ی قائم در پاسخ های سازه ای گسترش یافته است. در این پژوهش، قاب بتنی، در دو مرحله تحت تحریک همزمان قائم و افقی و تحریک افقی، توسط تحلیل تاریخچه زمانی و تحلیل دینامیکی پیشرونده، تحلیل شده است؛ همچنین اثر افزایش یا کاهش بار ثقلی و نیروی محوری اولیه‌ی ستون، با اعمال 5 ضریب متفاوت از بار ثقلی، بررسی شده است. پاسخ‌های سازه ای در دو حالت با و بدون تحریک مولفه ی قائم، مقایسه شده اند و اثر حضور مولفه ی قائم، برای شتاب نگاشت های دور و نزدیک گسل، ستون های کناری و میانی، به صورت مجزا به دست آمده است.