این پایان‌نامه، تأثیر دماهای زیر صفر بر روی چقرمگی شکست مخلوط‌های آسفالتی گرم (HMA) تحت بارگذاری مود ترکیبی I/III را بررسی می‌کند. برای شبیه‌سازی بارگذاری مود ترکیبی I/III، پیکربندی جدیدی تحت گستره عظیمی از تحلیل‌های سه بعدی المان محدود پیشنهاد شده است. نمونه پیشنهادی یک دیسک دایره‌ای است که حاوی یک ترک زاویه‌دار نسبت به راستای خط بارگذاری می‌باشد و تحت بارگذاری خمشی قرار گرفته است. نمونه آسفالت-های ساده دیسکی، به وسیله دستگاه تراکم ژیراتوری و نمونه آسفالت‌های اصلاح شده دیسکی، به وسیله دستگاه تراکم برش بالا (high shear) تولید شده است. همچنین از فیکسچر خمش سه نقطه‌ای برای اعمال بارگذاری نمونه‌ها بهره گرفته شده است. ضرایب شدت تنش بحرانی نیز با استفاده از بار بحرانی شکست ثبت شده از تست‌های شکست، محاسبه شده‌اند. نتایج حاکی از آن است که این نمونه پیشنهادی، قادر به معرفی ترکیب کاملی از مود ترکیبی I/III، اعم از مود بازشدگی خالص (مود I خالص) تا مود پارگی خالص (مود III خالص) می‌باشد. همچنین نشان داده شده است که با افزایش سهم مود III بارگذاری در سازه راهی ترک‌دار، مقاومت شکست مخلوط آسفالتی گرم به طور محسوس کاهش می‌یابد.