در این پژوهش با بکه کار بردن میراگر جرمی غیر فعال در سازه های بتنی تاثیر این میراگرها بر روی پاسخ سازه تحت رکوردهای زلزله های نزدیک گسل مختلف بررسی می گردد و در انتها توسط الگوریتم منطق فازی مقدار نیروی فعال د کنرل فعال دهر لحظه محاسبه می شود