معنای هر پدیده ای از نظر افراد، در کُنش آن ها تأثیرگذار است. نابرابری های اجتماعی به عنوان پدیده ای آسیب زا تنِ هر جامعه ای را می لرزانند و برای بهبود وضع موجود، نیازمند مطالعه معنای نابرابری اجتماعی در جامعه هستیم. در این پژوهش از مدل «برنامه قوی» در جامعه شناسی فرهنگی جفری الگزندر و فیلیپ اسمیت برای مطالعه سازه ی فرهنگی(معنای فرهنگی) نابرابری اجتماعی در بین ایرانیان حاضر در شبکه های اجتماعی مجازی استفاده نمودیم. پرسش اساسی پژوهش، پرسش از معنای نابرابری اجتماعی در جامعه بود که طبق مدل «برنامه قوی» به سه پرسش دیگر تجزیه شد: نابرابری اجتماعی در بین ایرانیان حاضر در شبکه های اجتماعی مجازی، نماد چه چیزی شده است؟ چگونه رمزپردازی گردیده است؟ روایت های نابرابری هم بیشتر تحت تأثیر رمزگان و وزن دهی اش قرار داشتند. روایت های مسلط بر جامعه را در دو گروه جای دادیم: 1-برانگیزاننده. 2-بازدارنده. اما تعداد بازدارنده ها بسیار بیشتر از برانگیزاننده ها بود و شاید بتوان این مهم را به شرایط حال حاضر جامعه ایران ارتباط داد که مردم تحت تأثیر تحریم های جهانی علیه ایران و اعتقادات دینی و ... دچار تفکر بازدارندگی و تحمل نابرابری ها شده اند.