جنگ دوم تاثیرات بسیاری بر روی کشورهای مختلف جهان گذاشت از جمله سست شدن زنجیر استعمار انگلستان که بپای اغلب کشورهای شرقی و افریقائی بسته بود و پیدایش یک غول تازه نفس به نام امریکا با تاکتیک و استراتژی متفاوت و بهر حال جانشینی این غول بجای استعمارگر پیر و فرتوت انگلیسی که روزگاری همین امریکا یکی از چندین مستعمراتش بود. در این تحقیق از تاثیرات این جنگ در کشور خودمان سخن رفته است .
کد نوشتار : 30604ff