فرآیند طبیعی پیر شدن باعث برخی تغییرات شناختی می شود.هدف مطالعه حاضر ارزیابی ویژگی های روانسنجی آزمون مینی کاگ در سالمندان ایرانی است درمطالعه حاضر 45 سالمند دارای دمانس و 50 سالمند طبیعی که از نظر سن، جنسیت و تحصیلات با گروه دمانس همتا سازی شده بودند، مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار های مورد استفاده شامل AMTs و Mini-cog بود. نتایج نشان داد که نسخه فارسی مینی کاگ حساسیت و ویژگی مناسب برای ارزیابی وضعیت شناختی دارد.
نمایه ها: