در این تحقیق به تعیین وضع علاقمندی دانشجویان سال اول دانشگاه تهران در سال تحصیلی 42 - 43 برشته‌هائی که در آن تحصیل میکنند پرداخته شده است .
کد نوشتار : 30642ff