این تحقیق به منظور تعیین اثر تنش آبی بر خصوصیات کمی و کیفی چغندرقند و همچنین تعیین تابع تولید آن و ضریب گیاهی Kc چغندرقند در سال زراعی 1374-1375 در محل مزرعه مرکز تحقیقات کشاورزی استان خراسان انجام شد. آبیاری آزمایش به روش آبیاری بارانی تک شاخه‌ای (line source spri) صورت می‌گرفت . در این روش آبیاری نحوه پاشش آبپاشها مثلثی بوده به طوری که هر چه فاصله از لوله آبرسان بیشتر شود آب کمتری به زمین رسیده و تنش بیشتری به گیاه اعمال می‌شود. 6 تیمار آبی I1 تا I6 در این طرح منظور گردید. در طی دوره رشد قبل از هر آبیاری مقدار رطوبت خاک قبل از هر آبیاری به طریق وزنی در اعماق مختلف (با فواصل 10 سانتیمتر) مشخص گردید. مقدار آب آبیاری در هر نوبت آبیاری در کلیه تیمارها به وسیله قوطی (catch can) اندازه‌گیری می‌شد. براساس تغییرات رطوبت خاک و مقادیر آب آبیاری، مقدار تبخیر و تعرق گیاه چغندر به روش بیلان آب در خاک محاسبه شد. هر دو هفته یک بار (در 7 نوبت) نمونه گیاهی به طریق تخریبی از زمین برداشته شد و وزن تر و خشک اندامها و سطح برگ در آنهامشخص گردید. سه نوع تابع تولید که رابطه میزان آب آبیاری با مقدار وزن تر ریشه، مقدار قند ناخالص ، مقدار قند قابل استحصال می‌باشد، بدست آمد. نتایج نشان می‌دهد که میزان نیاز آبی چغندرقند در منطقه طرق مشهد 700 میلیمتر و ضریب گیاهی kc نیز در ماههای ژوئن تا نوامبر به ترتیب 0/78, 0/87, 1/00, 0/86, 0/6, 0/5 می‌باشد. توابع تولید نشان می‌دهد که هر چه میزان آب تیمارها بیشتر باشد عملکرد بیشتر است به طوری که بیشترین عملکرد ریشه مربوط به تیمار I6 به میزان 5، 48 تن در هکتار و کمترین آن مربوط به تیمار I1 به میزان 3,3 تن در هکتار می‌باشد. در این توابع در صورتی که آب بیش از حد گردد منحنی روند کاهشی پیدا کرده و عملکرد کاهش خواهد یافت . در تجزیه کیفی مشخص گردید که هر چه تنش بیشتر گردد مقدار عناصر سدیم و پتاسیم و ازت مضره افزایش می‌یابد و در عوض درصد قند چغندر کاهش می‌یابد. تاثیر تنش آبی بر شاخصهای رشد RGR، LAI، NAR، CGR باعث کاهش این شاخصها می‌شود.
کد نوشتار : 16633