طراحی شکل صفحه برگردان به دلیل پیچیدگی و زمانبری زیاد، کاری مشکل می‌باشد. از اینرو در این تحقیق بررسی روشهای طراحی صفحه‌برگردان صورت پذیرفت . سپس با انتخاب روشی مناسب جهت طراحی صفحه‌برگردانهای معمول و پرمصرف (شبه استوانه‌ای و نیم پیچیده) به نام "روش منحنی هادی و تغییرات زوایهء استقرار" اقدام به تهیهء نرم‌افزاری کامپیوتری جهت تسهیل در طراحی شد. از آنجائیکه این روش ترسیمی و محاسباتی بود، لذا روابط ترسیمی را نیز به روابطی ریاضی تبدیل نموده و برنامه‌نویسی لازم صورت پذیرفته است که در نهایت نرم‌افزاری با فایل اجرائی MPD.EXE تهیه گردید. این نرم‌افزار با 12 پارامتر ورودی قادر است که شکل و ابعاد مناسب صفحه‌برگردان را جهت شرایط مورد نظر بصورت سه نما رسم و ارائه نماید. بعلاوه زبان پیامهای ورودی و خروجی آن فارسی بوده و راهنمائیهای لازم در هر قسمت ارائه شده است . این نرم‌افزار با داده‌های ورودی متفاوت مورد آزمون قرار گرفت که در نتیجه اشکال، نمودارها و داده‌های خروجی آن با اصول طراحی مطابقت داشت . بعلاوه افزایش دقت ، سهولت کار و طراحی متناسب با شرایط کاری از خصوصیات اصلی این نرم‌افزار است .
کد نوشتار : 13471