چکیده: پژوهش حاضر به تبیین نقش واسطه گری تاب آوری در رابطه ی هوش اخلاقی،هوش هیجانی،باورهای هوشی با شادکامی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت پرداخته است.جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی بود که به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای تعداد 300 دانشجو(117 مرد و 183 زن) انتخاب شدند.برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه ی تاب آوری کانرودیویدسون ،هوش اخلاقی لنیک و کیل ،هوش هیجانی شاته ،باورهای هوشی بابایی ،شادکامی آکسفورد استفاده شد. با استفاده از رگرسیون به شیوه متوالی همزمان و با به کارگیری مراحل پیشنهادی بارون و کنی1986) مدل فرضی مورد تحلیل قرار گرفت.در این پژوهش متغیر مستقل (شادکامی ) و وابسته شامل (هوش هیجانی،هوش اخلاقی ،باورهای هوشی) و تاب آوری به عنوان واسطه است.یافته ها نشان داد:گام اول از میان کلیه ی متغیرهای پیش بین ،تنها هوش هیجانی به صورت مثبت و معنادار قادر به پیش بینی تاب آوری می باشد.گام دوم نیز از میان کلیه ی متغیرهای پیش بین ابعاد هوش اخلاقی ،( عمل کردن مبتنی بر اصول و راستگویی و مسوولیت خدمت به دیگران )به صورت مثبت و معنادار قادر به پیش بینی شادکامی است.همچنین متغیر هوش هیجانی نیز به صورت مثبت و معنادار قادر به پیش بینی شادکامی می باشد. تاب آوری به صورت مثبت و معنادار قادر به پیش بینی شادکامی می باشد.نتایج تحلیل نهایی نشان داد که تاب آوری نقش واسطه گری معنادار ی بین دو بعد عمل کردن مبتنی بر اصول و مسوولیت خدمت به دیگران و شادکامی دارد. کلید واژه ها:شادکامی،هوش اخلاقی،هوش هیجانی،باورهای هوشی ،تاب آوری
نمایه ها:
کد نوشتار : 321283