چکیده تسهیلات بانکی به عنوان مکمل سـرمایه تولیدکننـده مـی‌توانـد نقـش مهمی در سرمایه گذاری و رشد تولید در کشورها داشته باشـد. لذا در پژوهش حاضر به بررسی سیستمی پرداخت تسهیلات اعتباری برای صنایع در شعب بانک توسعه تعاون ایران با رویکردی جدید و کارا پرداخته شد. الگوریتم مورد استفاده شامل گام‌های بررسی سیستمی پرداخت تسهیلات بانکی به صنایع با استفاده از روش‌های آماری، تعیین چالش‌های اساسی سیستم پرداخت تسهیلات بانکی بانک توسعه تعاون از منظر صنایع، شناسایی چالش‌های اساسی سیستم پرداخت تسهیلات بانکی بانک توسعه تعاون از منظر کارشناسان بانک توسعه تعاون و رتبه بندی چالش‌های اساسی سیستم پرداخت تسهیلات بانکی بانک توسعه تعاون به صنایع با استفاده از تکنینک دلفی فازی بود. پس از انجام پژوهش حاضر مشخص شد که در بین چالش‌های مختلف، سلیقه ای و شخصی بودن فرآیندهای تصمیم گیری در اعطای تسهیلات اساسی ترین چالش سیستم پرداخت تسهیلات بانکی بانک توسعه تعاون به صنایع بوده است. همچنین کوتاه بودن دوره بازپرداخت تسهیلات و بالا بودن سود تسهیلات در رتبه‌های دوم و سوم قرار گرفته اند. در پایان این پژوهش نیز به ارایه راهکارهای عملیاتی برای بهبود نظام پرداخت تسهیلات بانک توسعه تعاون به صنایع کشور پرداخته شده است. کلمات کلیدی: تسهیلات بانکی، سیستم بانکی، صنایع ایران، بانک توسعه تعاون، دلفی فازی.