در این بررسی ارتباط الگوهای نواربندی حاصل از تجزیه الکتروفورزی پروتئین‌های ذخیره‌ای دانه و ایزوزیم‌های استراز آفتابگردان با صفات کمی مرتبط با عملکرد در دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز مورد بررسی قرار گرفت . مواد گیاهی از 11 تودهء آزاد گرده افشان و 5 هیبرید با منشا مختلف تشکیل شده بود. کشت در نیمه اول اردیبهشت سال 1375، در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با 3 تکرار و به فواصل 65 x 25 سانتیمتر انجام گرفت . در مراحل مختلف رشد 23 صفت از جمله تاریخ‌های گلدهی و رسیدگی، طول مدت گلدهی و پر شدن دانه، ارتفاع بوته، تعداد برگ ، قطر ساقه و طبق، تعداد دانه‌های پر و خالی، درصد مغز، درصد دانه‌بندی، درصد خودگشنی، میزان روغن و عملکرد دانه و روغن اندازه‌گیری شد.
کد نوشتار : 14360